Przedszkole

w Śmiglu

Zasady korzystania z systemu OBECNOŚCI.PL

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2019

Dyrektora Przedszkola w Śmiglu

z dnia 25 września 2019 roku

 

 

Zasady korzystania z systemu OBECNOŚCI.PL

przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola w Śmiglu

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 • System OBECNOŚCI.PL zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 • System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr VII/94/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/372/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Śmigiel i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.

 • Bezpłatne karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.

 • Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 • Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole naliczana jest po zakończeniu miesiąca „ z dołu” Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapłaty jej do 10 każdego miesiąca:

- oddzielne konto do zapłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

- oddzielne konto do zapłaty za wyżywienie

W tytule wpłaty należy podać kod dziecka otrzymany z przedszkola. Nie podanie kodu w tytule przelewu powoduje nie rozliczenie zobowiązania.

Informację na temat kodu otrzymają Państwo w październiku. Opłata na dwa konta będzie obowiązywała od listopada 2019 r. gdzie dokonają Państwo opłaty za październik 2019

 • W przypadku:

- braku prądu,

- braku łączności z Internetem,

- problemów z odczytaniem karty przez czytnik

rodzice podczas przyprowadzania lub odbioru dziecka są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie nauczyciela , który zapisze czas przyjścia lub wyjścia . Informacja ta następnie zostanie wpisana w system po ustaniu awarii.

 

 

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

 • Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.

 • W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.30

 • W przypadku obecności dziecka w przedszkolu przy braku całkowitego odbicia karty, czas pobytu dziecka będzie naliczany od 6:30 do 16:00 ( w tym 5 godzin bezpłatnie )

 

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka z przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika

 • W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16.00.

 • W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych (odbywających się po godz. 16:00), podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, karty nie przykłada się do czytnika

 

§ 4. Moduł on-line dla rodziców

 

 • Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie OBECNOŚCI.PL pod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.

 • Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.

 • Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują z przedszkola zakodowane karty.

 • Po aktywacji konta na stronie przedszkolesmigiel.obecności.pl rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:

 • bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, ewentualnych zaległości lub nadpłat za pobyt, żywienie,

 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

5 Informacja na temat aktywacji modułu on-line będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i na stronie

Internetowej przedszkola.

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 • Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 października 2019 r.

 • Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.przedszkole.smigiel.pl

 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 • Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.

 • Administratorem danych osobowych zawartych w systemie OBECNOŚCI.PL jest dyrektor przedszkola.

 

11 listopada 2019

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO