Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA W ŚMIGLU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 

Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych Państwa dziecka będzie Przedszkole
  w Śmiglu z siedzibą w Śmiglu przy ulicy Leszczyńskiej 13

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 

 • listownie: ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel,

 • telefonicznie: +48 65 518 00 85,

 • e-mail: przedszkole_smigiel@poczta.onet.pl

 

Inspektor ochrony danych

 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: przedszkole_smigiel@poczta.onet.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

 

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe Państwa dziecka w celu:

 

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 t.j.)

 • zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom (podopiecznym przedszkola), pracownikom, oraz w celu ochrony mienia art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny) (Dz.U.2018.0.996 t.j.)

 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.0.1457 t.j.)

 

 

Odbiorcy danych osobowych

 

 • Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe Państwa dziecka będą:

 

 • podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Przedszkolu

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, System Informacji Oświatowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Sanepid, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi (podopiecznymi przedszkola)

 • instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 • Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe Państwa dziecka do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)

 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych osobowych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 

 • podanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e), f) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów

 • podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 • podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych Państwa dziecka nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Przedszkole

w Śmiglu