Przedszkole

w Śmiglu

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

 

REGULAMIN

przyprowadzania i odbierania dzieci

obowiązujący w Przedszkolu w Śmiglu

 

 

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 • Dzieci należy przyprowadzić w zadeklarowanych godzinach.

 • Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8:15.

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

 • W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:30.

 • Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub pracownika przedszkola w wyznaczonym miejscu. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

 

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 • Dzieci należy odebrać w zadeklarowanych godzinach.

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka z przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

 • W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16:00.

 • W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych (odbywających się po godz. 16:00), podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, karty nie przykłada się do czytnika.

 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 • Dopuszcza się odbieranie dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

 • Rodzice/opiekunowie prawni mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, odurzenie narkotykami).

 • O przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Regulamin obowiązuje od 1.10.2019r.

 

23 listopada 2019

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO