Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Przedszkole w Śmiglu

ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel

REGON: 000928877

INFORMACJA RODO

informacja o czytnikach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Przedszkola w Śmiglu z dnia 1 września 2020 roku

Zasady korzystania z systemu OBECNOŚCI.PL przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola w Śmiglu

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. System OBECNOŚCI.PL zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr VII/94/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/372/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Śmigiel i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób. 4. Bezpłatne karty zbliżeniowe są własnością przedszkola. 5. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu. 6. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. 7. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole naliczana jest po zakończeniu miesiąca „ z dołu” Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapłaty jej do 10 każdego miesiąca: 8. W przypadku: - braku prądu, - braku łączności z Internetem, - problemów z odczytaniem karty przez czytnik rodzice podczas przyprowadzania lub odbioru dziecka są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie nauczyciela , który zapisze czas przyjścia lub wyjścia . Informacja ta następnie zostanie wpisana w system po ustaniu awarii.

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika. 2. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu. 3. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.30 4. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu przy braku całkowitego odbicia karty, czas pobytu dziecka będzie naliczany od 6:30 do 16:00 ( w tym 5 godzin bezpłatnie )

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka z przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16.00. 3. W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych (odbywających się po godz. 16:00), podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, karty nie przykłada się do czytnika

§ 4. Moduł on-line dla rodziców

1. Rodzice/opiekunowie będą mieli możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie OBECNOŚCI.PL pod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola. O aktywności modułu poinformuje dyrektor. 2. Moduł dla rodziców udostępniany będzie przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola. 3. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują z przedszkola zakodowane karty. 4. Po aktywacji konta na stronie przedszkolesmigiel.obecności.pl rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość: 1) bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, ewentualnych zaległości lub nadpłat za pobyt, żywienie, 2) bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów, 3) dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole, 5 Informacja na temat aktywacji modułu on-line będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i na stronie Internetowej przedszkola.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2020 r. 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.przedszkole.smigiel.pl 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba. 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie OBECNOŚCI.PL jest dyrektor przedszkola.

 

15 września 2020